tt ads

กิจวัตร 10 อย่าง มีบัญญัตไว้ในพระไตรปิฎก เป็นกิจวัตรพระบวชใหม่ ใช้เป็นบทฝึกภิกษุสงฆ์ในชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างนิสัย 4 ของสมณะแทนนิสัยฆราวาส

กิจวัตร 10 ประการ คือ ข้อปฏิบัติที่พึงทำให้เป็นนิสัย เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนไม่ให้เกิดความเสียหายขณะฝึกฝนให้เป็นสมณะและบรรลุธรรม ซึ่งมาจาก 2 คำรวมกัน คือ “กิจ” และ “วัตร”

กิจ หมายถึง สิ่งที่พึงกระทำ สิ่งที่ต้องทำ
วัตร หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ควรทำให้เป็นนิสัย

10 กิจวัตรของสงฆ์มีอะไรบ้าง

1. ลงอุโบสถ
2. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ
3. ทำวัตร สวดมนต์ เจริญภาวนา
4. กวาดวิหาร ลานพระเจดีย์
5. รักษาผ้าครอง
6. อยู่ปริวาสกรรม
7. โกนผม ปลงหนวด ตัดเล็บ
8. ศึกษาสิกขาบท และ อุปัชถากอุปัชฌาย์อาจารย์
9. เทศนาบัติ คือ ปลงอาบัติ แสดงอาบัติ
10. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4

อานิสงส์และประโยชน์ของกิจวัตร 10 อย่าง

ประโยชน์ของการลงอุโบสถ

ส่งเสริมพระวินัย
สร้างความสามัคคี
มีความบริสุทธิ์
มุกตกนิสัย คือ พ้นนิสัย
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คน
เป็นตัวอย่างที่ดีให้ถือปฏิบัติตาม

ประโยชน์ในการบิณฑบาต

เจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้า
ได้บริหารร่างกาย
ได้ระลึกถึงพระคุณของมารดา
เห็นทุกข์จากการแสวงหาอาหาร
สงเคราะห์ทานกุศล
เป็นเนื้อนาบุญดำรงตนให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการทำวัตร สวดมนต์ เจริญภาวนา

ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า
เข้าใจศาสนพิธี
มีจิตเป็นกุศล
ทำตนให้กล้าหาญ
เป็นที่เคารพศรัทธา
รักษาพระสัทธรรม

ประโยชน์ของการกวาดวิหาร ลานเจดีย์

บริหารร่างกาย
บริเวณสถานที่สะอาด
ปราศจากโรคภัย
คลายเครียด
ขจัดความเกียจคร้าน
คงไว้ซึ่งศรัทธา

ประโยชน์แก่การรักษาผ้าครอง

ทำให้ตื่นเช้า
เอาใจใส่ในกิจวัตร
ฝึกจิตใจ
มีสุขภาพดี
มีความจำดีเยี่ยม
เตรียมตารางชีวิต

ประโยชน์ในการอยู่ปริวาส

ได้ปฏิบัติตามกิจวัตร
ได้กำจัดอาบัติโทษ
ได้โปรดญาติโยม
ได้ข่มมานะ ละทิฐิ
ได้ปิติปราโมทย์
ได้เผยแผ่ศาสนาพระพุทธศาสนา

ประโยชน์ของการโกนผม ปลงหนวด ตัดเล็บ

ประหยัดเครื่องใช้
ขจัดความสกปรก
ย่อย่องธรรมเนียมภิกษุ

ประโยชน์ของการศึกษาสิกขาบทและอุปัชถากอุปัชฌาย์อาจารย์

เข้าใจหลักของตน
พ้นจากความสงสัย
ป้องกันภัยจากอาบัติ
รู้คุณ กตัญญู
มีเคารพครูอาจาย์

ประโยชน์ของการแสดงเทศนาบัติ

เป็นผู้ไม่ประมาท
ปราศจากมลทิน
มีศีลบริสุทธิ์
หยุดความวิปฏิสาร
แสดงอาบัติ (ครุกาบัติ)

ประโยชน์ของการพิจาณาปัจจเวกขณะ

ไม่เป็นหนี้ชาวบ้าน
ฉันอาหารไม่มีโทษ
เป็นประโยชน์แก่กรรมฐาน

tt ads