Black Ribbon

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com ของท่านและความสัมพันธ์ของท่านกับ Doo-Den.com (ดูเด่น หรือ ‘เรา’ ในที่นี้) โปรดอ่านอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลถึงสิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com

 

1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com

ท่านสามารถใช้บริการส่วนบุคคลในเว็บไซต์ Doo-Den.com ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ Doo-Den.com ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด2. การแก้ไข

เราอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ และท่านจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการประกาศในเว็บไซต์ Doo-Den.com ตามแต่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเริ่มมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com หลังจากที่เราได้ประกาศในเว็บไซต์ Doo-Den.comแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com หลังจากวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้นมีผล การกระทำของท่านจะถือว่าเป็นการยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้น

 

3. การลงทะเบียน

การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Doo-Den.com นั้น ท่านจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ โปรดแน่ใจว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ท่านให้กับเราเมื่อลงทะเบียนหรือเมื่อใดก็ตามนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ ท่านจะต้องแจ้งต่อเราทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านจากที่ให้ไว้เมื่อแรกลงทะเบียน ด้วยการอัพเดทรายละเอียดส่วนตัวต่างๆ

 

4. พาสเวิร์ดและการรักษาความปลอดภัย

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com ระบบจะขอให้ท่านสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมา ท่านจะต้องเก็บพาสเวิร์ดดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามมิให้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด ท่านจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมหรือการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือส่งให้กับเราภายใต้พาสเวิร์ดของท่าน หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นรู้พาสเวิร์ดของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งข้อความผ่าน Contact Form ในหน้า Contact Us ในทันที

หาก Doo-Den.com มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยหรือการกระทำที่ผิดต่อเว็บไซต์ Doo-Den.com เราจะขอให้ท่านดำเนินการเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือเราอาจจะระงับบัญชีการใช้งานของท่าน

 

5. บริการที่ยกเว้น

บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Doo-Den.com นั้นไม่รวมถีงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการเข้าใช้เว็บไซต์ Doo-Den.com หากท่านต้องการเข้าใช้เว็บไซต์ Doo-Den.com จะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคม เราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายโทรคมนาคม หรืออื่นๆ ที่อาจเกิดขี้น

 

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาและบทความต่างๆ ในเว็บไซต์ Doo-Den.com ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ ฐานข้อมูล และกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ทางปัญญาอื่นๆ ท่านสามารถอ่าน และส่งต่อหรือเผยแพร่ลิงค์ของเนื้อหาและบทความในเว็บไซต์ Doo-Den.com ไปยังบุคคลอื่นได้ไม่จำกัด แต่ห้ามมิให้คัดลอกหรือพิมพ์สำเนาเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ส่วนบุคคลหรือดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ โดยไม่มีการขออนุญาตจากเว็บไซต์ Doo-Den.com เป็นลายลักษณ์อักษร7. ข้อจำกัด

ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์ Doo-Den.com เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิด ก่อกวน หมิ่นประมาท ให้ร้าย ข่มขู่ เป็นภัย หยาบคาย อนาจาร หรือไม่เหมาะสม
- ส่งต่อเนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกฏเกณฑ์ หรือจารีตประเพณี
- เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- แทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com ของบุคคลอื่น
- ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
- แทรกแซงหรือทำลายระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Doo-Den.com
- กระทำหรือส่งต่อหรือจัดเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของ

เว็บไซต์ Doo-Den.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโพสท์เนื้อหาบนเว็บไซต์ Doo-Den.com หรือการลบเนื้อหาที่ถูกโพสท์เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ Doo-Den.com

ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราสำหรับการสูญเสียทั้งหมด หนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายที่ทำให้เราเดือดร้อน ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้คำตัดสินอันเป็นที่สิ้นสุดของศาล และการชำระค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปในข้อตกลงใดๆ อันมีสาเหตุหรือเกี่ยวเนื่องกับ:
- การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com ของท่านนั้น เป็นการใส่ร้าย หมิ่นหรือละเมิดผู้อื่น หรือมีการใช้พฤติกรรมที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Webboard ของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
- ค่าปรับหรือสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม โฆษณา หรือการค้า หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน Webboard ของท่าน

 

8. ความพร้อมของเว็บไซต์ Doo-Den.com

แม้ว่าเว็บไซต์ Doo-Den.com มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราไม่สามารถให้คำสัญญาได้ว่าบริการของเว็บไซต์ Doo-Den.com จะตอบโจทย์ความต้องการของท่าน เว็บไซต์ Doo-Den.com ไม่สามารถการันตีได้ว่าการบริการนั้นจะปราศจากข้อบกพร่อง หากเกิดข้อบกพร่องใดๆ ในการให้บริการ ท่านสามารถรายงานได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งข้อความผ่าน Contact Form ในหน้า Contact Us เราจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com ของท่านอาจถูกจำกัดในบางโอกาสเมื่อมีการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา หรือเมื่อมีเหตุขัดข้องอื่นๆ เว็บไซต์ Doo-Den.com จะพยายามดำเนินการให้เว็บไซต์สามารถใช้บริการได้ดังเดิมให้เร็วที่สุดที่สามารถทำได้

 

9. สิทธิของเว็บไซต์ Doo-Den.com ในการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน

เว็บไซต์ Doo-Den.com อาจระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านทันทีตามวิจารณญาณของเรา หรือหากท่านฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ได้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านดำเนินการเช่นนี้แล้ว ท่านจำต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com

การระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนและสิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com จะไม่มีผลต่อสิทธิและความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

10. การรับผิดชอบของเว็บไซต์ Doo-Den.com

Doo-Den.com เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ Doo-Den.com โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตัวท่านเอง เว็บไซต์ Doo-Den.com ให้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแหล่งที่มาอื่นๆ และในขณะที่เว็บไซต์ Doo-Den.com พยายามที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ Doo-Den.com นั้นถูกต้อง ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยหรือผลที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือจากปัญหาทางเทคนิคที่ท่านพบจากการใช้งานเว็บไซต์ Doo-Den.com หากเว็บไซต์ Doo-Den.com ได้รับแจ้งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง เราจะพยายามแก้ไขข้อมูลนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้:
- อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมของท่านไม่รองรับเว็บไซต์ Doo-Den.com
- ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ Doo-Den.com
- ความไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ Doo-Den.com
- เว็บไซต์ Doo-Den.com ไม่สามารถทำตามความประสงค์ของท่านได้

ตามขอบเขตอำนาจของกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านยอมรับว่าเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามในความเสียหายใดๆที่ตามมาหรือไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้น

 

11. เว็บไซต์ภายนอก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Doo-Den.com เราจึงรวบรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เว็บไซต์ Doo-Den.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตหรือหน้า World Wide Web ใดๆ ในเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ Doo-Den.com

 

12. การโฆษณาและสปอนเซอร์

บางส่วนของเว็บไซต์ Doo-Den.com อาจมีการโฆษณาหรือสปอนเซอร์ เจ้าของโฆษณาหรือสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ Doo-Den.com นั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาที่ใช้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

 

13. การใช้งาน Webboard

Webboard แต่ละหน้าในเว็บไซต์ Doo-Den.com อนุญาตให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านทางกระดานข้อความและกระทู้ของผู้ใช้อื่นได้ เราแนะนำว่าท่านไม่ควรโพสต์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน Webboard ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม (ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน) ท่านไม่สามารถใช้งาน Webboard เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
- โพสต์กระทู้ หรือแสดงความคิดเห็น ที่ส่งผลกระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
- ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ก่อความรำคาญ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย เหยียดเชื้อชาติ ละเมิด ข่มขู่ เป็นภัย หยาบคาย อนาจาร หรือน่ารังเกียจ
- ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งเสริมให้กระทำความผิดทางอาญา ส่งผลไปถึงการรับผิดชอบความผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีโฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวง อีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่หรือ “สแปม”
- เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- แทรกแซงการใช้งานหรือความบันเทิงของบุคคลอื่นในการเข้าใช้ Webboard
- สร้าง หรือส่งต่อ หรือจัดเก็บสำเนาเนื้อหาในรูปแบบอิเล็คโทรนิคที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
- ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น

ดูเด่นมิได้ควบคุมเนื้อหาที่แสดงอยู่ใน Webboard อย่างไรก็ตาม ดูเด่นขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหา ลบเนื้อหาที่ถูกโพสต์บน Webboard และติดต่อท่านเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านเพิ่มเติมลงใน Webboard ดูเด่นอาจดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของ Webboard เพราะฉะนั้น หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาใดใน Webboard ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยกดปุ่มเลือก “รายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม” เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกจาก Webboard หากเรามีเหตุผลอันสมควรในการเชื่อว่าเนื้อหาที่ท่านแสดงใน Webboard ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะติดต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ดูเด่นมิได้เป็นตัวแทนในการรับรองความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อมูล หรือถ้อยแถลง ที่แสดงอยู่ในกระดานข้อความโดยบุคคลที่สาม ท่านเป็นเพียงบุคคลเดียวที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความที่ท่านโพสต์ลงในกระดานข้อความ และความคิดเห็นที่แสดงออกของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งแสดงแทนความคิดเห็นของเว็บไซต์ Doo-Den.com

ท่านจะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Webboard ของท่านเป็นการใส่ร้าย หมิ่นหรือละเมิดผู้อื่น หรือมีการใช้พฤติกรรมที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Webboard ของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
- ค่าปรับหรือสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม โฆษณา หรือการค้า หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน Webboard ของท่าน

โดยการเสนอเนื้อหา ท่านได้อนุญาตให้ดูเด่นผลิตซ้ำ ดัดแปลง แปล นำเสนอ เผยแพร่ เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและในรูปแบบใดก็ได้ตลอดไป โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดไว้แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อต่อการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของ Webboard

 

14. เบ็ดเตล็ด

ท่านไม่สามารถมอบหมาย มอบสิทธิ์ หรือถ่ายโอนสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้

หากพบว่าข้อกำหนดใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะโดยอำนาจตัดสินของศาล การเป็นโมฆะของข้อกำหนดนั้นจะไม่กระทบกับข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

เว็บไซต์ Doo-Den.com จะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่เกิดจากสภาวะที่อยู่เหนือการควบคุมของเว็บไซต์

 

Links

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…